Boendeportalen

Fastighetskontoret

Uppsägning

För ett kommunalt kontrakt gäller delvis andra regler än vid ett förstahandsavtal. Den största skillnaden är att hushållet inte har något besittningsskydd under de första två åren och att uppsägningstiden endast är 14 dagar.

Egen uppsägning


Uppsägning av hyresavtal görs alltid skriftligt. På baksidan av hyresavtalet finns en möjlighet att göra uppsägningen. Om hyresgästen väljer att skriva en egen uppsägning är det viktigt att bostadens adress och innehavarens namn och personnummer framgår tydligt. I uppsägningen ska också anges till vilken tidpunkt hyresavtalet sägs upp. Uppsägningen skall dateras och undertecknas av hyresgästen. Fastighetskontoret skickar därefter en bekräftelse på mottagandet av uppsägningen. Lägenhetens nycklar lämnas till fastighetskontoret.


Uppsägning av fastighetskontoret

Störningar i boendet


Om hyresgästen misskött sig i hyresförhållandet skickar fastighetskontoret en anmodan att vidta rättelse till hyresgästen. Brevet skickas rekommenderat men även som lösbrev. Stadsdelsförvaltningen får också ett rekommenderat brev med kopia på anmodan att vidta rättelse. Fastighetskontoret gör därefter en uppföljning tillsammans med socialtjänst, hyresgäst och fastighetsägare. Om ingen förändring sker kan hyresgästen komma att sägas upp till hyrestidens utgång. Vid mycket allvarliga störningar kan hyresgästen sägas upp omedelbart.

Hyresgäster med kommunalt avtal har inget besittningsskydd under de första två åren av hyresförhållandet. Det innebär att en andrahandshyresgäst som åsidosätter hyresavtalets regler kan bli uppsagd utan möjlighet att få sin sak prövad i hyresnämnden eller tingsrätten.

Övergiven lägenhet


Om det bedöms att en lägenhet är övergiven upphör hyresförhållandet med hyresgästen omedelbart och fastighetskontoret säger upp hyresavtalet med fastighetsägaren. Bedömningsgrunderna för när en lägenhet anses vara övergiven anges i hyreslagen.
(JB 12 kap. 27§)

Obetalda och sena hyror


Vid obetalda hyror sker uppsägningen genom ansökan om avhysning via tingsrätt eller kronofogdemyndigheten. Upprepade förseningar av hyresbetalningarna kan också innebära att hyresavtalet sägs upp.

Fastighetskontoret skickar ett brev där hyresgästen anmodas att snarast inbetala hyresskulden och att fortsättningsvis undvika sena hyresbetalningar. Parallellt med detta skickas också påminnelser samt eventuella inkassokrav från Intraservice och det inkassobolag som kommunen anlitar.

En uppsägning är alltid skriftlig och denna skickas rekommenderat till hyresgästen med kopia till stadsdelsförvaltningen. Uppsägningen skickas också som vanligt brev till hyresgästen.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig:
Relaterad information>> Tingsrätten

>> Hyresnämnden

>> Jordabalken (1970:994)