Boendeportalen

Fastighetskontoret

Äldres boende

Äldres boende är ett uppdrag från kommunstyrelsen med syfte att öka äldres möjligheter att bo ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet och att öka antalet bostäder för äldre i olika boendeformer, så kallade mellanboendeformer.

Kommunstyrelsens beslutade 2009-12-09 om ett yrkande angående införande av mellanboendeformer för äldre i Göteborgs Stad. Yrkandet innebar att stadskansliet gavs i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer ta fram en strategi för att möta äldres skiftande bostadsbehov genom att skapa ett kommunövergripande ramverk för vad som skall anses ingå i begreppet mellanboendeform.

Stadsledningskontoret, genom Senior Göteborg, beredde ärendet under våren 2010 och 2010-06-09 godkände kommunstyrelsen ett tjänsteutlåtande med föreslagna strategier och ramverk samt att fastighetsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en handlingsplan för genomförandet av strategierna tillsammans med berörda aktörer.

Uppdragets mål och strategier


Uppdragets mål är att:
  • äldre skall ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet
  • antalet bostäder för äldre i olika boendeformer, så kallade mellanboendeformer, skall öka
De fyra strategierna är att:
  1. öka kunskapen om äldres bostadsbehov och förutsättningarna i bostadsbeståndet
  2. verka för normalisering
  3. skapa förutsättningar för att intensifiera arbetet med tillgänglighet
  4. skapa förutsättningar för snabb ökning av mellanboenden*
* Med mellanboenden avses seniorboenden, gemenskapsboenden och trygghetsboenden.

I januari 2012 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra handlingsplanen för uppdraget Äldres boende och återkomma med en lägesrapport. Lägesrapporten blev klar under april 2013 och redovisades i fastighetsnämnden och i kommunstyrelsen.

Äldres boende 2


En ny handlingsplan, Äldres boende 2, har nu tagits fram för uppdraget Äldres boende av stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och Senior Göteborg med fastighetskontoret som processledare.

En stor del av innehållet i Äldres boende 2 kommer från de diskussioner som togs upp under en workshop som genomfördes den 28 februari förra året för att fördjupa och finna nya arbetsområden utifrån uppdraget.

Arbetet med Äldres boende 2 pågår sedan i höstas och resultatet av arbetet ska redovisas i ytterligare en lägesrapport till fastighetsnämnden och kommunstyrelsen hösten 2014.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: