Boendeportalen

Fastighetskontoret

Ansökan

Det är den som är sökande av bidrag som själv ska ange vilka åtgärder han eller hon söker bidrag för. Åtgärderna ska anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till exv. bifogat åtgärdsförslag.

Det är den som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder han eller hon söker bidrag för. Om sökande inte kan föra sin talan krävs att en kontaktperson fylls i på ansökan . Om kontaktpersonen inte är en hushållsmedlem krävs en fullmakt. Ett exempel på detta är sökande som har en god man eller förvaltare.

Åtgärderna som bidrag söks för ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till en egen bilaga som till exempel intygsskrivarens åtgärdsförslag. Om detta saknas återsänds ansökan till den sökande för komplettering. Handläggning kan inte påbörjas om det inte tydligt framgår vilka åtgärder som ansökan gäller. Observera att det är viktigt att den som söker är tydlig med vad ansökan avser exempelvis om sökande hänvisat till bifogat åtgärdsförslag.

Intyg från sakkunnig ska bifogas


Till ansökan ska ett intyg bifogas som styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vanligtvis är det en arbetsterapeut som skriver intyget men det kan också vara en sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intygsskrivaren kan även lämna förslag på lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Detta är dock inget krav.

För vissa enklare anpassningar kan man frångå kravet på intyg. I dagsläget är endast anpassning av trösklar intygsbefriat.

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt


Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Boverket den 1 januari 2015 sina föreskrifter gällande bostadsanpassningsbidrag. Förändringarna innebär att medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening inte längre är ett krav för att beviljas bostadsanpassningsbidrag.
Boende i hyresrätt kan enligt hyreslagens bestämmelser bli skadeståndskyldig för ändringar som gjorts utan sin hyresvärds medgivande. Boende i bostadsrätt får enligt bostadsrättslagen inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen utan bostadsrättsföreningens medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva ett medgivande.

Därför är det viktigt att sökande som bor i hyres- eller bostadsrätt kontaktar sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärden får utföras. Av medgivandet bör också framgå av att de inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall.
På ansökan kan sökande välja om de vill ha vår hjälp att inhämta fastighetsägarens medgivande. Medgivandet är sökandes värdehandling och skickas sedan till sökande tillsammans med beslutet. Även om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande till åtgärderna kan sökande beviljas bidrag.

Fastighetskontoret har en överenskommelse med de kommunala bostadsbolagen om ett generellt ägarmedgivande för vissa åtgärdstyper. Överenskommelsen innebär att vid beslut om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta fastighetsägarens samtycke för anpassning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, installation av spisvakt, förstärkt belysning, dörrautomatik och för IR- eller radiosändare. Läs mer om fastighetsägarens medgivande och generella medgivanden här Fastighetsägarens medgivande.

Offert eller kostnadsberäkning


Till ansökan kan sökande bifoga offert eller kostnadsberäkning för de anpassningsåtgärder som han eller hon söker bidrag för. Om sökande inte bifogar dessa handlingar kommer handläggaren att ta in en eller flera offerter för de sökta åtgärderna. Oavsett om handlingarna bifogas ansökan eller inte är det alltid sökande som är beställare gentemot entreprenören.

Bifogar sökande inte offert eller kostnadsberäkning har handläggaren rätt, enligt Boverkets föreskrifter, att när det anses befogat kräva sådana handlingar. Detta kan bli aktuellt främst i ärenden som avser omfattande åtgärder eller i samband med köp, byte eller nybyggnad av bostad.


Gå vidare till Utredning.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona
Relaterad information>> Generella ägarmedgivanden