Boendeportalen

Fastighetskontoret

Ansökan

Det är den som är sökande av bidrag som själv ska ange vilka åtgärder han eller hon söker bidrag för. Åtgärderna ska anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till exv. bifogat åtgärdsförslag.

Det är den som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder han eller hon söker bidrag för. Om sökande inte kan föra sin talan krävs att en kontaktperson fylls i på ansökan . Om kontaktpersonen inte är en hushållsmedlem krävs en fullmakt. Ett exempel på detta är sökande som har en god man eller förvaltare.

Åtgärderna som bidrag söks för ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till en egen bilaga som till exempel intygsskrivarens åtgärdsförslag. Om detta saknas återsänds ansökan till den sökande för komplettering. Handläggning kan inte påbörjas om det inte tydligt framgår vilka åtgärder som ansökan gäller. Observera att det är viktigt att den som söker är tydlig med vad ansökan avser exempelvis om sökande hänvisat till bifogat åtgärdsförslag.

Intyg från sakkunnig ska bifogas


Till ansökan ska ett intyg bifogas som styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vanligtvis är det en arbetsterapeut som skriver intyget men det kan också vara en sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intygsskrivaren kan även lämna förslag på lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Detta är dock inget krav.

För vissa enklare anpassningar kan man frångå kravet på intyg. I dagsläget är endast anpassning av trösklar intygsbefriat.

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt


Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast om fastighetsägaren har medgett att anpassningsåtgärderna får utföras. För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs det att samtliga fastighetsägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har lämnat sitt tillstånd till att åtgärderna får utföras. I kravet på medgivande ingår också att fastighetsägaren frånsäger sig rätten att kräva ersättning från den sökande för att återställa anpassningsåtgärderna. Bidrag för återställning kan under vissa förutsättningar beviljas genom återställningsbidrag.

Fastighetskontoret kan, i de fall sökande bett om hjälp, inhämta fastighetsägarens medgivande för sökande. Vi skickar då ett ägarmedgivande till er med de åtgärder som bedöms som bidragsberättigande. Medgivandet är sökandes värdehandling och kommer sedan att skickas till sökande tillsammans med beslutet. Fastighetskontoret kan inte bevilja bidrag om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande.

Generellt medgivande för vissa åtgärdstyper
För att spara resurser för fastighetsägare, kommunen och för att underlätta för sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan kommunen och ett antal fastighetsägare. Överenskommelsen innebär att vid beslut om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta fastighetsägarens samtycke till att åtgärden vidtas.

Överenskommelsen omfattar följande åtgärdstyper:
- borttagning/anpassning av trösklar
- montering av stödhandtag
- installation av spisvakt
- installation av förstärkt belysning
- installation av dörrautomatik på entrédörr, hissdörr, dörr till allmänt utrymme eller på lägenhetsdörr
- IR- eller radiosändare till dörrautomatik.

För övriga åtgärder behöver sökande inhämta Fastighetsägarens medgivande.

Offert eller kostnadsberäkning


Till ansökan kan sökande bifoga offert eller kostnadsberäkning för de anpassningsåtgärder som han eller hon söker bidrag för. Om sökande inte bifogar dessa handlingar kommer handläggaren att ta in en eller flera offerter för de sökta åtgärderna. Oavsett om handlingarna bifogas ansökan eller inte är det alltid sökande som är beställare gentemot entreprenören.

Bifogar sökande inte offert eller kostnadsberäkning har handläggaren rätt, enligt Boverkets föreskrifter, att när det anses befogat kräva sådana handlingar. Detta kan bli aktuellt främst i ärenden som avser omfattande åtgärder eller i samband med köp, byte eller nybyggnad av bostad.

Gå vidare till Utredning.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona
Relaterad information>> Generella ägarmedgivanden