Boendeportalen

Fastighetskontoret

Fastighetsägare

Den här sidan vänder sig till dig som är fastighetsägare i Göteborg. Här finner du information om några av fastighetskontorets boendesociala frågor.

Fastighetskontorets bostadsenhet ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad. Bostadsenheten är även mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyreskontrakt med fastighetsägare. Grunden för detta är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg som reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad.

Fastighetskontorets bostadsanpassningsenhet handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget hjälper personer med funktionsnedsättning att anpassa sin bostad och dess närmiljö.

Fastighetskontorets utvecklingsenhet arbetar kommunövergripande med strategiska tillgänglighetsfrågor. Detta innebär bland annat att informera om tillgänglighet via serviceguiden på Göteborgs Stads hemsida och följa upp status på den fysiska tillgängligheten via EAH- spindlar. Vi arrangerar och medverkar i insiktsövningar för kommunala bolag och förvaltningar, har rådgivning till kommunala förvaltningar och informerar om T-märkning av lägenheter, mm.
   

Sidan uppdaterad