Boendeportalen

Fastighetskontoret

Hemlöshet

Här hittar du information om Göteborgs Stads arbete för att motverka och förhindra hemlöshet

Hemlöshetsplan 2020-2022


Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022 antogs av kommunfullmäktige 16 april 2020.

Planens huvudsakliga innehåll
Hemlöshetsplanen omfattar ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlösheten. I planen understrykes att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder vad gäller den generella bostadsförsörjningen. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts för att trygga barns uppväxtvillkor.

Övergripande mål
Hemlösheten ska minska. Målsättningen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden.

Övriga mål
  • Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
  • Vräkningarna från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
  • De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
  • Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
  • Nettokostnaden för socialt boende ska minska.
Fokusområden
  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad
  • Bostadsförsörjning för alla
> Mer information om Göteborgs Stads hemlöshetsplan

BoInvent1


Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Från och med 2015 utgår kartläggningen från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Fastighetskontoret ansvarar för kartläggningen medan samtliga stadsdelsförvaltningar samt social resursförvaltning ansvarar för den information som ska rapporteras in.

> Mer information om Göteborgs Stads kartläggning av hemlöshet


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona