Boendeportalen

Fastighetskontoret

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Fastighetskontoret har beviljats pengar från Sveriges kommuner och landsting under 2011-2013 för att jämställdhetssäkra förtursverksamheten för anskaffning av bostäder.

Hållbar Jämställdhet är ett program som aktivt stödjer kommuner, landsting och regioner i arbetet med att genomföra målinriktat, uthålligt och kunskapsbaserat arbete för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sökt och beviljats 225 miljoner kronor av regeringen för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner fram till december 2013. Genom detta har fastighetskontoret beviljats pengar för att jämställdhetssäkra förtursverksamheten från SKL under 2011-2013.

Syfte med HÅJ-projektet är att garantera att förtursverksamheten på fastighetskontoret uppnår hög kvalitet och goda resultat och som svarar mot både kvinnors och mäns villkor och behov samt att kommunens resursanvändning kopplad till fastighetskontorets bedömningar sker på ett likvärdigt och jämställt sätt. Hösten 2013 ska projektgruppen sammanställa en slutrapport med förslag till förbättringar för en hållbar jämställd verksamhet. Rapporten beskriver också genomförandet och resultatet av arbetet där bland annat nulägesrapporten (se nedan) som fastighetskontoret har tagit fram under våren 2013 ingår.

Nulägesrapport - Fastighetskontorets förtursverksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv


Fastighetskontoret har under våren 2013 tagit fram en kvantitativ nulägesrapport rörande förtursverksamheten med könsuppdelad statistik, analys och faktaunderlag. De har genom rapporten undersökt jämställdheten i bedömningarna i förtursprocessen med start från att remissen inkommer till fastighetskontoret för bedömning.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona