Boendeportalen

Fastighetskontoret

Ansökan om förtur till bostad

Här finner du information om hur arbetet med förtur till bostadsanskaffning går till och vad en remiss ska innehålla för att kunna behandlas. Fastighetskontoret behandlar endast remisser som skickas av stadsdelarna eller sjukvården.

Stadsdelsförvaltningen utreder bostadsbehovet och om hushållet har särskilda svårigheter att själv lösa sin bostadssituation. Om utredningen visar att hushållet tillhör målgruppen för bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt kan en remiss skickas till fastighetskontoret.


Fastighetskontoret prövar inkommen remiss


Fastighetskontoret prövar hushållets situation mot riktlinjerna i samarbetsavtalet. Om fastighetskontoret bedömer att hushållets situation motsvarar vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning, skickas ett positivt remissvar till stadsdelsförvaltningen. Därefter fattar stadsdelsförvaltningen beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av stöd till bostadsanskaffning och kommunalt kontrakt.

Skulle fastighetskontorets bedömning innebära att hushållets situation inte överensstämmer med vad som anges i riktlinjerna för bostadsanskaffning kommuniceras detta med stadsdelsförvaltningen.

Ett ärende om bostadsanskaffning utgår om hushållet tackar nej till ett erbjudande om bostad.


Samtycke till uppgiftskontroll


Den blivande hyresgästen ska godkänna att tidigare hyresvärd kontaktas och att fastighetskontoret inhämtar uppgifter som styrker även andra delar av underlaget för prövningen, till exempel boendereferenser och kreditupplysning. Samtycket ska vara skriftligt.

Remissen ska undertecknas av remittent och den person den avser.

Blankett för ansökan om förtur


Fastighetskontoret har tagit fram en särskild blankett som ska användas av socialtjänsten inom Göteborgs Stad för ansökan om hjälp med anskaffning av bostad. Blanketten finns inlagd i socialtjänstens verksamhetssystem Treserva.

Om personen är i behov av anpassad bostad ska en remiss skickas från sjukvården. Särskild remissmall finns på Boendeportalen under fliken Sjukvård. Sakkunnig inom sjukvården fyller i uppgifterna.
Om personen har förtursskäl utifrån en social problematik är det viktigt att även remiss från socialtjänsten inkommer som styrker dessa skäl. Sjukvården kan enbart intyga behovet av anpassad bostad.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson