Boendeportalen

Fastighetskontoret

Hemlöshetsplan 2020-2022

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022 antogs av kommunfullmäktige 16 april 2020

Aktuell plan för Göteborg 2020-2022
Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022

Bred samverkan bakom planen
Hemlöshetsplanen har utarbetats i samverkan med bland andra stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning, stadsledningskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och idéburna organisationer.

Hemlöshet – del av bostadsförsörjningen

Stadens arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, anges följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.” Kommunen har därmed ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjningen för alla göteborgare och socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa, ytterst behövs ett ökat bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Göteborgs Stad har fastställt riktlinjer för bostadsförsörjning, som under 2020 kommer att revideras. Arbetet med att ta fram hemlöshetsplanen har skett i samverkan med framtagandet av program för bostadsförsörjningen.

Planens fokus
Missbruk och psykisk ohälsa är en vanlig orsak till hemlöshet. Men i gruppen hemlösa personer finns numera en högre andel som inte har någon social problematik utöver att de saknar en bostad. Detta är särskilt tydligt bland kvinnor och barnfamiljer födda utomlands.

Hemlöshetsplanen fokuserar särskilt på att förebygga hemlöshet och på att säkra tillgången av bostäder för hemlösa personer. För socialt hemlösa finns det olika boenden med stöd och därutöver fortsätter staden med att reservera lägenheter för kommunala kontrakt och Bostad först. Dessa lägenheter möjliggör så småningom för hemlösa hushåll att överta hyreskontraktet och lämna hemlösheten. För de som är strukturellt hemlösa satsar staden på boenderådgivning.

Planen anger en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelser och understryker vikten av en nära samverkan med idéburna organisationer, statliga myndigheter och fastighetsägare. Genomförandet av planen ska följas upp genom kartläggningar och i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Planens huvudsakliga innehåll
Hemlöshetsplanen omfattar ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlösheten. I planen understrykes att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder vad gäller den generella bostadsförsörjningen. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts för att trygga barns uppväxtvillkor.

Övergripande mål
Hemlösheten ska minska. Målsättningen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden.

Övriga mål

  • Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
  • Vräkningarna från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
  • De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
  • Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
  • Nettokostnaden för socialt boende ska minska.

Fokusområden
  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad
  • Bostadsförsörjning för alla

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona