Boendeportalen

Fastighetskontoret

BoInvent

BoInvent är Göteborgs Stads verktyg för att kartlägga hushåll och personers behov av bostad. BoInvent1 kartlägger hemlöshetens omfattning utifrån Socialstyrelsens definition.

BoInvent1


Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Fastighetskontoret ansvarar för kartläggningen medan samtliga stadsdelsförvaltningar samt social resursförvaltning ansvarar för den information som ska rapporteras in. Personer/hushåll som ska ingå i kartläggningen kan bland annat finnas inom vuxen, barn och unga, funktionshinder, försörjningsstöd samt inom äldreomsorg.

Kartläggning 2020 är avslutad
Klicka på:>> Till applikationen BoInvent (till höger) för att komma till kartläggningen.

>> Lathund för BoInvent1
>> Manual för BoInvent1

Målgrupper som ingår i kartläggningen
Personer/hushåll som är hemmahörande i Göteborg och som omfattas av Socialstyrelsens definition av hemlöshet ska ingå i kartläggningen. Kartläggningen omfattar även de som aktualiserats före mätperioden och fortfarande är aktuella och hemlösa när kartläggningen genomförs.

1. Akut hemlöshet
Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande.
Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

2. Institutionsvistelse och kategoriboende
Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution, eller bor på ett stödboende1 som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader efter mätveckan2, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

3. Långsiktiga boendelösningar
Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom träningslägenhet, referenslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende
Personen har sökt bistånd för sin boendesituation3 och bor tillfälligt/kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner (max tre månader efter mätperioden).

1Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.
2 Detta innebär bland annat att personer med beslut om korttidsboende eller stödboende enligt SoL som förväntas bo kvar mer än 3 månader (från mätningen) inte ingår i kartläggningen.
3Personer som blir aktualiserade under mätperioden eller som blev aktualiserade före mätperioden men där beslut inte ännu är fattat.

Följande målgrupper ingår inte i kartläggningen:
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU.
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd.
4. Ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten.
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring här.
6. Personer som bor i äldreboenden (Bergsjöhöjd och Kallebäck).

Ansvariga

:
Mikael Chrona, fastighetskontoret
Peter Öste, fastighetskontoret


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Peter Öste