Boendeportalen

Fastighetskontoret

Uppdrag Rätt Boende - avslutades 2015

Rätt boende är ett kommungemensamt utvecklingsprojekt som ska leda till utveckling av arbetssätt för att motverka hemlöshet och minska kostnaderna för olika boendelösningar

Göteborgs Stad gör åtskilliga insatser årligen för att motverka hemlösheten i kommunen, men trots detta så minskar inte behoven och kostnaderna för olika boendelösningar fortsätter att öka.

Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper (LG) tog därför hösten 2011 ett samlat grepp kring kommunens boendesociala arbete och tillsatte en särskild arbetsgrupp under ledning av fastighetskontoret. Syftet med uppdraget är att utveckla förutsättningarna för att säkra bostadsförsörjningen för personer med social och/eller medicinsk problematik. Resultatet av uppdraget presenteras i rapporten ”Rätt boende- Nuläge och förslag till inledande åtgärder ”som togs fram under våren 2012. I rapporten Rätt boende ges en översiktlig bild av Göteborgs Stads hemlöshetsarbete och arbetet med att säkerställa bostadsförsörjningen.

Utifrån analysen lämnas förslag till inledande åtgärder för att utveckla arbetet. Hemlösheten har många orsaker och förutsätter en mångfald av lösningar. Förslagen är grupperande inom områdena behov och utbud, ekonomi, socialtjänstens bedömning, boendestöd, övergripande ansvar och roller i staden samt kommunens ansvar för bostadsförsörjning.

Under hösten 2012 startade arbetet enligt Rätt boendes åtgärdslista. Arbetet avslutades 2015. Ni kan läsa mer om arbetet utifrån Rätt boendes åtgärdslistan nedan.

Vid frågor kontakta:
Mikael Chrona, fastighetskontoret
Erik Gedeck, fastighetskontoret

Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018


Kommunfullmäktige beslutade att anta Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet den 7 maj 2015. Du hittar mer information om Stadens hemlöshetsarbete och hemlöshetsplan på goteborg.se: Kommun & Politik / Hållbar stad - öppen för världen / Hemlöshet / Hemlöshetsplan

16 deluppdrag:

 1. Utveckla BoInvent1
 2. Utöka tillflödet av ordinarie bostäder till målgruppen
 3. Tydliggöra och kommunicera innehållet i kommunens boenden
 4. Process för Bogruppens uppdrag
 5. Tydliggöra effektiviteten
 6. Ökad ekonomisk tillförlitlighet
 7. Förslag till metod för att identifiera kostnad för hemlöshet inom både FH och IFO
 8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende
 9. Plattformsarbete - likvärdig biståndsbedömning till boende
 10. Kommunala kontrakt - Socialtjänstlagen
 11. Utforma ett förslag till förtydligande avseende definitioner och innehåll i kommunens boendestöd
 12. Tjänstutlåtande - befästa ansvar och roller
 13. Formalisera Bogruppens uppdrag och roll
 14. Styrdokument för bostadsförsörjning
 15. Samlad strategi för att bättre möta bostadsbehoven för nyanlända flyktingar
 16. Utreda förutsättningarna för införande av system med kommunala hyresgarantier

1. Utveckla BoInvent1


Status: Klart.
Ansvarig: Bogruppen
 • Enkäten och rapporterna har reviderats, verktyget har fått fler funktioner, nya rutiner har skapats (bland annat sker mätningarna i april varje år).
 • Dokumentationen kring BoInvent1 har utvecklats.
 • April 2015 genomfördes den första kartläggningen utifrån Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Rapporten - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2015 finns på Boendeportalen/ Arbetsverktyg/ BoInvent/ Senaste rapporterna från BoInvent.
Tillbaka till listan med deluppdrag

2. Utöka tillflödet av ordinarie bostäder till målgruppen


Status: Klart.
Ansvarig: Fastighetskontoret

a) Engångssatsning - eget boende utan stöd
 • 109 hushåll har fått lägenhet med kommunalt kontrakt och möjlighet att överta kontraktet efter 18 månader. De första aviserade lägenhetsavtalen ska kunna övergå till förstahandsavtal redan hösten 2014. Satsningen omfattade hushåll som bodde i köpta boendelösningar men som inte längre hade behov av stöd i sitt boende. Totalt inkom 230 nomineringar, varav 109 hushåll slutligen anvisats bostad. Räknat på helårsbasis innebär satsningen minskade kostnader för kommunen om cirka 19 Mkr.
b) Översyn av kriterierna i Samarbetsavtalet
 • Från den första juni 2014 bedöms socialtjänstens remisser om kommunala kontrakt efter nya riktlinjer för anskaffning av bostäder via Samarbetsavtalet.
Tillbaka till listan med deluppdrag

3. Tydliggöra och kommunicera innehållet i kommunens boenden


Status: Klart.
Ansvarig: Bogruppen
Kommunens boendelösningar ska kategoriseras utifrån de fyra kategorier som finns i Treserva för att tydliggöra innehållet.
 • Jour och korttidsboende (tillfällig boendelösning)
 • Stöd och habiliteringsboende (långsiktigt boende med stöd)
 • Träningsboende (flexibelt stöd som är anpassad till individens behov, syftar till eget boende)
 • Referensboende (viss tillsyn, begränsade insatser i övrigt, ger boendereferenser som ökar chanserna till egen lägenhet med eller utan kommunalt kontrakt)
 • Social resursförvaltning har kategoriserat sina boenden utifrån ovanstående kategorier.
 • Boendelösningar som stadsdelarna driver i egen regi har kartlagts.
 • De fyra kategorierna används vid kartläggningar med BoInvent1.
 • Social resursförvaltning ska kommunicera boendelösningar och dess innehåll utifrån de fyra boendekategorierna, enligt upprättad kommunikationsplan (sker fortlöpande 2014-).
Tillbaka till listan med deluppdrag

4. Process för Bogruppens uppdrag


Status: Klart.
Ansvarig: Bogruppen
Ta fram en processbeskrivning för Bogruppens arbete med att analysera behov, utbud och flöden inom boendefrågor.
 • En processbeskrivning är framtagen. För att tydliggöra stadens arbete med boendesociala frågor ska processbeskrivningen publiceras på www.boendeportalen.se.
 • Bogruppens uppdrag och roll ska förankras hos berörda bolag och förvaltningar.
Tillbaka till listan med deluppdrag

5. Tydliggöra effektiviteten


Tydliggöra effektiviteten i stadens arbete med boendesociala frågor -identifiera och beskriva insatser som ger effekt, exempelvis satsningar på förebyggande insatser för att förhindra vräkningar.
Status: Klart.
Ansvarig: Bogruppen
 • Ta fram ett sammanfattande faktaunderlag som planeringsunderlag av verksamhet och resurser för boendesociala insatser.
 • Förebygga att hushåll mister sitt boende kommer att hanteras inom ramen för Strategi och plan mot hemlöshet 2014-2018.
 • Respektive SDF inrättar en funktion som ger ekonomisk- och juridisk vägledning vid inköp och avtal inom köpt boende till ansvariga chefer och biståndshandläggare. Funktionen ska ge råd och stöd vid systematiskt kvalitetsarbete exempelvis uppföljning av genomförande och resultat kopplat till köp av boende. Funktionen ska genomföra utbildnings- och informationsinsatser inom området. Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper ställde sig bakom förslaget 2013-03-06 men egentligen är det en fråga för stadsdelsförvaltningarna att besluta om.
 • Ta fram ett gemensamt arbetssätt inom befolkningsansvaret för sociala boendefrågor. I arbetet med välfärdsprocesserna ingår det i uppdraget att skapa gemensamt arbetssätt och detta ingår också i deluppdrag nr. 9, som syftar till att säkerställa likställdhet över staden i biståndsbedömning till boende. Ett gemensamt arbetssätt är viktigt för stadsdelarna, från avisering/ansökan till avslutande av bistånd till boende. I verktyget för välfärdsprocess Socialt boende IFO-FH kommer alla dokument att återfinnas.
Tillbaka till listan med deluppdrag

6. Ökad ekonomisk tillförlitlighet


Ta fram förslag till insatser för en ökad tillförlitlighet på ekonomisk redovisning, uppföljning, prognos och analys av kostnadsutveckling.
Status: Klart.
Ansvarig: Stadsledningskontoret
 • Stadsledningskontoret har förtydligat definitioner i verksamhetskoder för boende IFO, enligt kommunstyrelsens föreskrifter och anvisningar.
 • Stadsledningskontoret har genomfört årlig informationsträff med alla stadsdelar 2013 och 2014 med syfte att analysera köp av boende.
Tillbaka till listan med deluppdrag

7. Förslag till metod för att identifiera kostnad för hemlöshet inom både FH och IFO


Status: Klart.
Ansvarig: Stadsledningskontoret
 • För bistånd till korttidsboende inom funktionshinder SoL upprättar stadsledningskontoret orsakskoder som läggs in i Treserva.
 • Angivande av orsakskod vid beslut om korttidsboende ska vara obligatoriskt i Treserva.
 • Vid beslut om bistånd till korttidsboende inom funktionshinder SoL ska beslutad kostnad och betalda fakturor anges i Treserva på samma sätt som idag sker inom Treserva för individ - och familjeomsorg.
Tillbaka till listan med deluppdrag

8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende


Initiera en översyn av föreskrifterna om bistånd till boende.
Status: Klart.
Ansvarig: Stadsledningskontoret
 • Översynen är klar och ett förslag som förtydligar föreskrifterna om bistånd till boende är framtaget. Politisk förankring återstår innan föreskrifterna kan användas. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet (5 februari 2014) till stadsledningskontoret och begärt att en konsekvensanalys ska presenteras där det framgår vad de nya riktlinjerna innebär för stadens hemlösa. Konsekvensanalysen ska redovisas hösten 2014. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2015 att godkänna nya riktlinjer för bistånd till boende.
Tillbaka till listan med deluppdrag

9. Plattformsarbete - likvärdig biståndsbedömning till boende


Presentera en arbetsprocess och en metod för att genomföra ett plattformsarbete som syftar till att säkerställa likställdhet över staden i biståndsbedömning till boende.
Status: Klart.
Ansvarig: Sektorschefsgruppen IFO-FH
 • Vägledning för bistånd till boende är färdigställt och klart för att användas. Vägledningen är beslutad av områdeschefer för övrigt bistånd inom sektorn för Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder 2016-05-13 och ska följas upp årligen.

Tillbaka till listan med deluppdrag

10. Kommunala kontrakt - Socialtjänstlagen


Se över hur nuvarande hanteringsordning för kommunala kontrakt och F-100 lägenheter är förenlig med Socialtjänstlagen.
Status: Klart.
Ansvarig Bogruppen
 • Bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning benämnt kommunalt kontrakt ska fattas mot SoL 4.1.
 • Anpassa Treserva utifrån ovanstående samt informera socialsekreterare om den nya hanteringsordningen.
Tillbaka till listan med deluppdrag

11. Utforma ett förslag- utveckla kommunens boendestöd. I uppdraget ska boendesekreterarnas roll klargöras


Ta fram förslag till förtydligande avseende definitioner och innehåll i kommunens boendestöd. I uppdraget ska boendesekreterarnas roll klargöras.
Status: Klart.
Ansvarig Sektorschefsgruppen IFO-FH
 • Förslag är framtaget i rapporten För ett individ- och målgruppsanpassat boendestöd. Förslag som förtydligar definitioner och innehåll i kommunens boendestöd.
Tillbaka till listan med deluppdrag

12. Tjänstutlåtande - befästa ansvar och roller


Status: Klart.
Ansvarig Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret initierar ett arbete med framtagande av nytt tjänstutlåtande med syfte att befästa ansvar och roller enligt intentionerna som presenteras i avsnittet Övergripande ansvar och roller i staden i nulägesrapporten Rätt boende- Nuläge och förslag till inledande åtgärder.
 • Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper konstaterade den 26 november 2014 att ett nytt tjänsteutlåtande med syfte att befästa ansvar och roller inte behöver upprättas.
Tillbaka till listan med deluppdrag

13. Formalisera Bogruppens uppdrag och roll


Status: Klart.
Ansvarig Bogruppen
 • Bogruppens uppdrag och roll godkändes av ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper 2012-09-04.
Tillbaka till listan med deluppdrag

14. Styrdokument för bostadsförsörjning


Initiera en diskussion med fastighetsnämnden och kommunstyrelsen om behovet av ett samlat styrdokument eller motsvarande för Göteborgs Stads arbete med bostadsförsörjning.
Status: Klart.
Ansvarig: Fastighetskontoret
 • Fastighetskontoret har tagit fram en rapport om bostadsförsörjning i Göteborg, Bostadsförsörjning i Göteborg. Nuläge och framtida inriktning, med syfte att vara ett planerings- och kunskapsunderlag och en del av stadens samlade planering för bostadsförsörjningen.
 • Efter inhämtande av synpunkter och behandling i kommunfullmäktige ska rapporten fastställas i Riktlinjer för bostadsförsörjning för Göteborg.
Tillbaka till listan med deluppdrag

15. Samlad strategi för att bättre möta bostadsbehoven för nyanlända flyktingar


Status: Klart.
Ansvarig: Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper
 • Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper beslutade den 26 februari 2014 att ställa sig bakom förslaget till en handlingsplan, Strategi – Bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar.
 • Fastighetsnämnden beslutade den 28 april 2014 att godkänna förslag till strategi för bostadsförsörjning för nyanlända, samt att översända strategin till kommunstyrelsen för ställningstagande.
 • Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2014 att godkänna förslag till strategi för bostadsförsörjning för nyanlända.
Tillbaka till listan med deluppdrag

16. Utreda förutsättningarna för införande av system med kommunala hyresgarantier


Status: Klart.
Ansvarig Bogruppen
I Göteborg har frågan om kommunala hyresgarantier studerats men i samband med att de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg tog bort inkomstkraven för bostadssökande samt underlättat för hushåll med skulder att hyra lägenhet, har behovet av att arbeta med hyresgarantier minskat markant då över hälften av hyresrätterna i Göteborg ägs av allmännyttan. Dessutom föreslår Boverket i utredningen ” Etableringshinder på bostadsmarknaden” att en statlig hyresgaranti skall införas för enskilda hushåll som trots betalningsförmåga (utan försörjningsstöd) ändå har svårt att få ett hyreskontrakt med besittningsskydd. Avsikten är att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för hushåll med egen förmåga men som inte uppfyller de formella krav som fastighetsägare ställer för att man ska få hyra en bostad, t ex. ett vanligt krav om att hushållets bruttoinkomst är tre gånger högre än hyran. Tidigare har det funnits möjligheter för kommuner att få statsbidrag för att ställa ut kommunala hyresgarantier men det har använts i begränsad omfattning i ett mindre antal kommuner. Boverket föreslår även att Försäkringskassan ska administrera hyresgarantierna.

Tillbaka till listan med deluppdrag

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona