Boendeportalen

Fastighetskontoret

Rapporter

Här hittar du de senaste resultaten från BoInvent1

Rapporter från BoInvent1


Årets kartläggning för 2020 genomfördes mellan 30 mars-5 april och utgick från Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Socialstyrelsens definition är bred och rymmer en stor spännvidd av olika målgrupper, från personer som sover utomhus till hushåll som bor i vanliga lägenheter med kommunala kontrakt.

Stadens årliga kartläggning av antalet personer i hemlöshet (vuxna och barn) visar på en minskning med 26 procent, från 5015 till 3733 personer, jämfört med föregående år. Det är andra året i rad som antalet hemlösa personer minskar i Göteborg. Sammanlagt har 2642 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan (30 mars – 5 april 2020), vilket innefattar 2875 vuxna och 858 barn. Jämfört med 2019 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 14 procent.

Kartläggningen visar att den huvudsakliga minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll utan sociala problem (strukturellt hemlösa), vilka har minskat med 364 hushåll. Den största minskningen inom gruppen strukturellt hemlösa har skett för personer födda utanför Europa och merparten av dessa är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 641 till 393 familjer. Barnfamiljer i akut hemlöshet har minskat med cirka 150 familjer och 400 barn, till cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 barn.

Sannolikt har de insatser som staden genomfört med lägenheter med egna kontrakt (barnfamiljsatsning), boendecoachning i samband med nödbistånd och ett ökat bostadsbyggande medfört en minskning av strukturellt hemlösa i kartläggningen. Socialt hemlösa personer kräver andra typer av insatser som till exempel Bostad först, en bostad och ett omfattande stöd för att kunna bo kvar och för att kunna ta itu med andra problem. Antalet personer som är socialt hemlösa med missbruk eller psykisk ohälsa är på samma nivå som vid tidigare kartläggningar. Hemlöshetens utveckling påverkas således av vilket typ av insats som görs för respektive målgrupp, i detta fallet om personen är strukturellt eller socialt hemlös.

Därutöver har stadsdelsnämndernas kostnader för socialt boende minskat med cirka 90 miljoner kronor (-10 %) under 2019. Under det första kvartalet i år har kostnaderna fortsatt att minska med cirka 15 procent, i jämförelse med samma kvartal förra året. Det är främst minskade kostnader för akuta boendelösningar som har påverkat kostnadsutvecklingen.

I rapporten hittar du samtliga resultat från kartläggningen. Fördelning på stadsdelsnivå finns som bilaga.

Läs hela rapporten här -
Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden 2020   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: