Boendeportalen

Fastighetskontoret

Frågor & svar (FAQ)

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag för dig som intygskrivare.

Saknar du din fråga? Maila den till oss på bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se så får du svar.

Frågor


1. Finns det en mall eller förslag på hur ett intyg bör/ska se ut?

2. Får jag använda ordet "nödvändigt" när jag skriver intyg?

3. Gör handläggaren alltid hembesök?

4. Kan handläggaren och arbetsterapeuten göra gemensamma hembesök?

5. Kan jag få kopia på beslutet?

6. Kan jag som arbetsterapeut fylla i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för en av mina patienter?

7. Kan jag som arbetsterapeut skriva intyg om en anpassad bostad?

8. Kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag för vad som helst?

9. Kan man få bostadsanpassning för att installera en Handy-Dusch?

10. Kan man få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa ett fritidshus?

11. Kan man få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa på en daglig verksamhet?

12. Kan man få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tvättmaskin?

13. Kan man få bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden?

14. Kan man kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?

15. Måste intyg och åtgärdsförslag vara klara innan gemensam besiktning görs?

16. Måste jag bifoga ett åtgärdsförslag till mitt intyg?

17. Måste jag bifoga ett utprovningsprotokoll när jag skriver intyg för en bidétoalett?

18. Varför måste fastighetsägaren ge sitt medgivande till en anpassning, även om det bara handlar om ett stödhandtag?

19. Vem har uppföljningsansvaret för en bostadsanpassning - arbetsterapeuten eller handläggaren?

20. Vem kan få återställningsbidrag?

21. Vilka regler gäller vid flytt (köp/byte av bostad)?

22. Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

23. Vilken typ av intyg ska jag använda för spisvakter?

24. Återanvänder ni anpassningar som gjorts?

Svar


1. Finns det en mall eller förslag på hur ett intyg bör/ska se ut?


Nej, det finns inte någon mall, men på boendeportalen finns information om syftet med intyg och vilken information som bör vara med.

Tillbaka till Frågor

2. Får jag använda ordet "nödvändigt" när jag skriver intyg?


Självklart får du det. Det handlar inte om ordets vara eller icke vara i intyget utan hur intygsskrivare väljer att motivera nödvändigheten av sökta åtgärder. Det måste finnas en klar och entydig koppling mellan sökandes funktionsnedsättning och behovet av åtgärd. Vilket ord du använder för att styrka nödvändigheten är oväsentligt, men det ska entydigt framgå om du på ditt tjänsteansvar bedömer att den sökande har så stora problem att behovet av anpassning är nödvändig. Läs mer om vad som ska ingå i intyget på [länk till sida på boendeportalen om intyg]

Tillbaka till Frågor

3. Gör handläggaren alltid hembesök?


Nej. Hembesök görs i ärenden när handläggaren behöver få en uppfattning om bostadens skick och se vilka möjliga lösningar på anpassningen som finns. Vid ansökningar om t ex trösklar, spisvakt och stödhandtag görs normalt inga hembesök.

Tillbaka till Frågor

4. Kan handläggaren och intygsskrivare göra gemensamma hembesök?


Ja, men din bedömning om behovet av anpassning är nödvändig måste vara gjord innan ett gemensamt hembesök. Ansökan och intyg ska alltså vara inskickat till fastighetskontoret. Syftet med ett gemensamt hembesök ska vara att titta på möjliga lösningar och förutsättningar, inte att se vad som är nödvändigt eller inte. Observera att handläggaren aldrig kan fatta beslut om att bidrag ska beviljas på plats.

Tillbaka till Frågor

5. Kan jag få kopia på beslutet?


Ja det kan du. Fastighetskontoret skickar en kopia på beslutet till dig om din e-post adress finns hos oss. Skicka din e-post adress till bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se om du inte tidigare fått kopia på beslut. Se Kontakt för kontaktuppgifter till oss.

Tillbaka till Frågor

6. Kan jag som intygsskrivare fylla i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för en av mina patienter?


Det är viktigt att ansökan görs av sökande själv eftersom det är han eller hon som är mottagare av bidraget. I de fall det inte är möjligt för den sökande kan du som intygsskrivare vara behjälplig vid ansökan. Ska någon annan föra sökandes talan (bestämma) i ärendet krävs fullmakt från sökande.


Tillbaka till Frågor

7. Kan jag som intygsskrivare skriva remiss om en anpassad bostad?


Ja, till fastighetskontorets bostadsenhet som handlägger ärenden om anpassade bostäder. För mer information om remissförfarandet för anpassad bostad se Återanvändning av anpassade bostäder. Särskild remissmall finns under fliken sjukvård.

Tillbaka till Frågor

8. Kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag för vad som helst?


Ja, man har alltid rätt att söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett vad det handlar om. Varje enskilt ärende prövas av bostadsanpassningsenheten enligt lagen ( SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Tillbaka till Frågor

9. Kan man få bostadsanpassning för att installera en Handy-dusch?


Nej, en Handy-dusch är en lös inventarie och bostadsanpassningsbidrag kan endast beviljas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och ianslutning till en bostad.

Tillbaka till Frågor

10. Kan man få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa ett fritidshus?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för anpassning av permanentbostäder. Om man är stadigvarandes boende i ett fritidshus måste det därför uppfylla kraven på dagens bostadsstandardförhållanden för att bidrag ska kunna lämnas.

Tillbaka till Frågor

11. Kan man få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa på en daglig verksamhet?


Nej, bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för anpassning av permanentbostäder.

Tillbaka till Frågor

12. Kan man få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tvättmaskin?


Man kan få bidrag för framdragning av el, vatten, men får själv ansvara för att den egeninköpta tvättmaskinen blir installerad, det vill säga ansluten.

Tillbaka till Frågor

13. Kan man få bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden?


Återställningsbidrag kan endast sökas av fastighetsägaren och lämnas för återställningar i hyresrätt eller allmänna utrymmen i en bostadsrätt. Småhusägare kan alltså inte få återställningsbidrag.


Tillbaka till Frågor

14. Kan man kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?


ROT-avdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag lämnats för. Den sökande kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om denne erhåller ROT-avdrag för arbeten som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för.

Den sökande ska alltid kontakta handläggaren om han eller hon har tänkt ansöka om ROT-avdrag i samband med anpassningen eller om ROT-avdrag har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

Tillbaka till Frågor

15. Måste intyg och åtgärdsförslag vara klara innan ett gemensamt hembesök görs?


Din bedömning av om behovet av anpassning är nödvändig måste vara gjord innan ett gemensamt hembesök. Ansökan och intyg ska alltså vara inskickade till fastighetskontoret. Syftet med ett gemensamt hembesök ska vara att titta på möjliga lösningar och förutsättningar, inte att se vad som är nödvändigt eller inte. Observera att handläggaren aldrig kan fatta beslut om att bidrag ska beviljas på plats.

Tillbaka till Frågor

16. Måste jag bifoga ett åtgärdsförslag till mitt intyg?


Det är inget krav men ofta önskvärt. Åtgärdsförslaget är just ett förslag och handläggaren beslutar om teknisk lösning utifrån informationen i intyget. Åtgärdsförslaget är ett bra komplement till intyget som kan ge vägledning när handläggaren ska tolka intyget.


Tillbaka till Frågor

17. Måste jag bifoga ett utprovningsprotokoll när jag skriver intyg för en bidétoalett?


Det bästa är att du bifogar ett utprovningsprotokoll eftersom det då blir tydligt för handläggaren vilken produkt du provat ut och vilka eventuella tillbehör som är nödvändiga.


Tillbaka till Frågor


18. Varför måste fastighetsägaren ge sitt medgivande till en anpassning, även om det bara handlar om ett stödhandtag?


Hyres- och bostadsrättslagen reglerar vad hyresgäster och bostadsrättshavare får göra i sin bostad. Det är sökandes ansvar att få ett skriftligt medgivande från sin hyresvärd eller bostadsrättsförening att åtgärderna de beviljats bidrag för får utföras. Av medgivandet bör det också framgå att sökande inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall.

Tillbaka till Frågor

19. Vem har uppföljningsansvaret för en bostadsanpassning?


Eftersom det är den sökande själv som ansvarar för ansökan och utförandet av arbetet är det också de som ansvarar för att anpassningen blev så som den var avsedd. Vänd dig därför direkt till den sökande om du har frågor om hur anpassningen blev.

Tillbaka till Frågor

20. Vem kan få återställningsbidrag?


Återställningsbidrag kan endast sökas av fastighetsägaren och lämnas för återställningar i hyresrätt eller allmänna utrymmen i en bostadsrätt. Småhusägare kan alltså inte få återställningsbidrag.


Tillbaka till Frågor

21. Vilka regler gäller vid byte av bostad?


Det är viktigt att den sökande väljer bostad med stor omsorg utifrån de behov han eller hon har på grund av sin funktionsnedsättning. Vid byte av bostad är det viktigt att den sökande tänker på bostadens utformning i fråga om, storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i och i anslutning till bostaden, så att denna inte är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Be alltid sökande som funderar på att flytta att kontakta bostadsanpassningsenheten för att få reda på vilka regler som gäller.

Tillbaka till Frågor

22. Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?


Huvudregeln är att bidrag endast kan utgå för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det är till exempel hissar, automatiska dörröppnare, bidétoaletter och köksliftar. Reparation av övriga åtgärder som till exempel ettgreppsblandare räknas som normalt bostadsunderhåll, förutom i de fall då orsaken till reparationen är onormalt slitage till följd av funktionsnedsättningen.

23. Vilken typ av intyg ska jag använda för spisvakter?


Du kan välja att själv formulera ett intyg eller använda den intygsmall för spisvakter som fastighetskontoret tagit fram.. Det viktigaste är att du väljer ett sätt att intyga. Du hittar den intygsmallen för spisvakt under Trycksaker & blanketter.

Tillbaka till Frågor

24. Återanvänder ni anpassningar som gjorts?


Inte generellt, men fastighetskontoret kan i vissa fall ge bidrag för att flytta ett prefabricerat rullstolsgarage i samband med en flytt inom kommunen. Det krävs en ansökan innan beslut om eventuellt bidrag kan beviljas för flytt av rullstolsgarage.

Tillbaka till Frågor   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona